کد خبر: 25
تعداد بازدید: 7989
تاریخ انتشار: 1397/10/29
ا
ئ
برگزاری کارگاه اموزشی ساخت نیروگاههای خورشیدی و PLC در واحد نوراباد ممسنی