کد خبر: 25
تعداد بازدید: 5931
تاریخ انتشار: 1395/03/29
ا
ئ

.

برگزاری کارگاه اموزشی ساخت نیروگاههای خورشیدی و PLC در واحد نوراباد ممسنی