تعداد بازدید: 3665    تاریخ انتشار: 1394/09/01   

 

آقاي دکتر اسماعیل شمس الدینی  از سال 1384 به سمت  معاون اداری و مالی واحد یاسوج منسوب شده بود و ازسال92 بعنوان ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوراباد ممسنی منسوب شدند.

ايشان داراي مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس تهران و دکترا از واحد علوم وتحقیقات تهران و با مرتبه دانشگاهي استادیار ، عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي یاسوج می باشند.

شرح وظایف ریاست واحد دانشگاهی

اجرای دقیق سیاستهای کلی دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ازاد اسلامی و شورای مرکزی شورای مرکزی برنامه ریزی یاشورایعالی دانشگاه مشخص شده است

اجرای خط مشی های تعیین شده از طرف ریاست دانشگاه آزاد اسلامی یا شورای آموزشی در قالب سیاست های علمی و آموزشی وپژوهشی

هدایت فعالیت های اموزشی و پژوهشی و اداری واحد دانشگاهی در چهارچوب سیاست کلی دانشگاه آزاد اسلامی

ایجاد هماهنگی بین دفاتر و سایر ادارات مختلف واحد دانشگاهی از طریق نظارت مستمر مستقیم یا غیر مستقیم بر کار آنهاایجاد دفاتر و ادارات مختلف در واحد دانشگاهی حسب نیاز بر اساس طرح تشکیلاتی و ضوابط مصوب اعمال صحیح و دقیق ضوابط استخدام نفر برای کادر اداری و هیات علمی اعمال مقررات مالی مورد عمل و نظارت دقیق در تهیه بودجه و هزینه ها و سایر مخارج واحد دانشگاهی تامین نیروی انسانی مورد نیاز حسب تشکیلات مصوب و بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف شورای دانشگاه یا ریاست دانشگاه آزاداسلامی

انجام سایر اقدامات ضروری در مورد اداره واحد دانشگاهی در راستای ضوابط و خط مشی های تعیین شده از سوی دفتر مرکزی دانشگاه ازاداسلامی

رئیس،نورآباد، ممسنی، دانشگاه