تعداد بازدید: 2566    تاریخ انتشار: 1394/10/07   

 

مراحل اخذ پایان نا مه کارشناسی ارشد و دفاع از آن

الف- مرحله اول : انتخاب موضوع پایان نامه

 

1- انتخاب اساتید راهنما و مشاور جهت اخذ موضوع پایان نامه که توسط دانشجو انجام می شود.

تبصره1- تعیین استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما انجام می گیرد.فقط همکاری یک استاد و یک استاد مشاور قابل قبول می باشد.

تبصره2- اساتید راهنما و مشاور در صورت عدم آگاهی از ظرفیت خود می توانند قبل از موافقت به همکاری در پایان نامه از طریق دفتر امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی  از خالی بودن ظرفیت خود مطمئن شوند.

2- پر کردن فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) با نظارت استاد راهنما، (فرم شماره یک) .

3- ارائه پروپوزال تکمیل شده توسط دانشجو به مدیر گروه جهت طرح در شورای گروه آموزشی که پس از اطلاع از تصویب آن جهت پیگیری بعدی به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

5- پروپوزال تکمیل شده جهت بررسی مدارک پیوست شده و اطمینان از عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه وقابلیت علمی پروپوزال، توسط مدیر گروه در شورای گروه مطرح می گردد.

6- طرح پروپوزال های تایید شده در شورای گروه در شورای پژوهشی واحد ،جهت بررسی های لازم که توسط مدیر گروه انجام می شود .

تبصره – در صورت تایید موضوع پروپوزال در شورای گروه یا شورای پژوهشی ، دانشجویان می تواننداین موضوع را از طریق مدیر گروه مربوطه مطلع شوند.

7- در صورت تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد ، دانشجویان می توانند با در دست داشتن فرم کدینگ(فرم شماره دو) و مدارک اعلام شده در آن به امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده جهت کدینگ پایان نامه اقدام نمایند.

 

ب- مرحله دوم : اجرای پایان نامه

 

1-      با تصویب وکدینگ پروپوزال ، احکام اساتید راهنما و مشاور، وا بلاغیه تصویب پروپوزال به دانشجو، توسط دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی آماده می گردد. دانشجو احکام  را از دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی دریافت نموده و به افراد فوق تحویل  می نماید .

2- کلیه مراحل پایان نامه توسط دانشجو و زیر نظر اساتید راهنما ومشاور انجام می گیرد .

3-گزارشهای مرحله ای روند اجرای پایان نامه به صورت سه ماهه که به تایید استاد راهنما و مشاور رسیده باشد ،توسط دانشجو و در موعد مقرر به پژوهش تحصیلات تکمیلی ارایه می شود.

 

ج- مرحله سوم : دفاع از پایان نامه

 

1- دانشجو می توانداز پس از شش ماه از تصویب پروپوزال، در صورت آماده بودن و موافقت اساتید راهنما و مشاور، از پایان نامه خود دفاع نماید .

2- دانشجو هنگام تعیین تاریخ دفاع (با دریافت فرم شماره سه از پژوهش تحصیلات تکمیلی) ، باید نسخه ای از پایان نامه خود رابه اساتید راهنما ومشاور وداور تحویل دهد .

تبصره – تعیین استاد داور توسط مدیر گروه انجام می گیرد .

3- فرم تکمیل شده تعیین تاریخ دفاع، باید حداقل 15 روز قبل از تاریخ دفاع توسط دانشجو به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود و سپس دعوت نامه اساتید راهنما،  مشاور و داور جهت حضور در جلسه دفاعیه را دریافت نموده وبه آنان تحویل نماید .

4- دانشجو باید به همراه تحویل فرم سه، فایل چکیده پایان نامه خود را که در محیط WORD تایپ شده است، به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل نماید .

5- جلسه دفاع از پایان نامه با حضور مدیر محترم گروه واساتید راهنما ،مشاور ،داور و ناظر رسمیت می یابد و دانشجو موظف است تشریفات مربوطه ( نصب اطلاعیه دفاعیه در مکانهای مناسب، توزیع چکیده پایان نامه در جلسه دفاع، استفاده از نرم افزارهای مناسب ورعایت مدت زمان تعیین شده  درهنگام جلسه دفاع) را مطابق با نظر مدیرگروه واساتید مربوطه رعایت نماید.

6- استاد ناظر بر جلسه دفاع از پایان نامه به عنوان نماینده دانشکده تحصیلات تکمیلی و با پیشنهاد آن دانشکده وتایید معاون پژوهشی دانشگاه معرفی می گردد.

7- صورتجلسه تکمیل شده دفاع از پایان نامه، توسط مدیر گروه به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل می گردد.

8- دانشجو پس از دفاع از پایان نامه خود ،باید رونوشت صورتجلسه دفاع از پایان نامه را که در دفتر  امور پژوهشی موجود است اخذ و در اول نسخه های پایان نامه خود قرار دهد .

9- دانشجو پنج نسخه از پایان نامه تصحیح شده خود را که مطابق با دستور العمل آئین نگارش مربوطه( فرم شماره چهار) واعضاء کمیته داوران در جلسه دفاعیه، تنظیم شده است به افراد ذکر شده در فرم تحویل نسخ پایان نامه ( فرم شماره پنج،که از امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی دریافت می نماید) تحویل داده وپس از تکمیل این فرم ، آن را به دفتر امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی ارائه نماید .به ضمیمه این فرم، دو نسخه از CDمحتویات پایان نامه که در هرکدام از آنها دو فرمت pdf , word از پایان نامه دانشجو قرار دارد به دفتر امور پژوهشی تحویل می دهد

 
تحصیلات تکمیلی