تعداد بازدید: 1668    تاریخ انتشار: 1394/10/07   

1-     دانشجو باید پایان نامه اصلاح شده خود را به استاد راهنما جهت تأیید نهایی ارائه نماید.

2-    پس از آنکه اجازه دفاع توسط استاد راهنما به دانشجو  داده شد، دانشجو موظف است با مراجعه به سایت واحد نوراباد ممسنی(mamasaniiau.ac.ir) ، از قسمت تحصیلات تکمیلی گزینه فرمها را کلیک کرده و فرمهای آمادگی دفاع را دانلود نماید. چهار فرم در این فایل وجود دارد که پس از تکمیل آنها به همراه دو پرینت از پایان نامه که با شیرازه فنری آماده شده است به اموزش مراجعه نماید. پس در این مرحله دو پرینت فنری شده از پایان نامه و چهار فرم که در فایل فرمهای آمادگی دفاع وجود دارد، لازم است. این فرمها باید به شیوه زیر تایپ و آماده شود:

-        نحوه تکمیل چهار فرم:

a.      فرم اول که با عنوان فرم مجوز دفاع و تعیین داوری است، قسمت بالای فرم موارد خواسته شده مثل: نام دانشجو، رشته، عنوان پایان نامه، نام استاد راهنما همه باید تایپ شود و به امضاء استاد راهنما برساند. یعنی دانشجو زمانی که به تحصلات تکمیلی مراجعه می نماید باید در این فرم امضاء استاد راهنما داشته باشد. (اگر دانشجو استاد مشاور ندارد، جلو نام استاد مشاور خالی بماند.در غیر اینصورت امضاء مشاور نیز لازم است.)

Pقسمت پایین این فرم، محل تعیین داوران دانشجو توسط دفتر معاونت پژوهشی است. بنابراین در این قسمت قبل از مراجعه به تحصیلات تکمیلی،توسط دانشجو هیچ چیزی نوشته و یا تایپ نمی شود.

b.      فرم دوم که فرم تسویه حساب مالی و آموزشی قبل از دفاع است، باید کلیه قسمتهای خالی که شامل نام دانشجو و رشته و شماره دانشجویی میباشد، تایپ شده و به همین صورت به تحصیلات تکمیلی تحویل گردد که پس از آن مراحل بعد به دانشجو اعلام شود.

c.      فرم سوم فرم گزارش پیشرفت کار است. دانشجو باید در سه مرحله، مراحل انجام پایان نامه خود را  در سه فرم جداگانه و با سه گزارش متفاوت تکمیل کند. یعنی سه فرم جداگانه که در هر فرم به اندازه کادر صفحه اول با فونت سایز10 از مراحل انجام پایان نامه خود گزارش کار ارائه نماید که نحوه نوشتن گزارش اول و دوم و سوم در بالای فرم کاملا توضیح داده شده است و پس از آن در پایین صفحه که محل امضاء دانشجوست، امضاء نماید. صفحه دوم این فرم ها، محل امضاء استاد راهنماست که دانشجو باید به همراه فرم مجوز دفاع (فرم اول) صفحات دوم گزارش ها را نیز از استاد راهنما امضاء بگیرد.

d.      فرم چهارم فرم ارزیابی مدیریت پژوهش است که فقط قسمت بالای فرم نام دانشجو و رشته و ... باید تایپ شود و در نهایت این فرم باید روی سه فرم گزارش پیشرفت کار قرار گیرد و منگنه شود.

3-   دانشجو باید در دست داشتن دو پرینت فنری شده از پایان نامه و فرمهای آمادگی دفاع که در محل های خواسته شده امضاء استاد راهنما گرفته شده باشد، به تحصیلات تکمیلی (خانم آگاه) مراجعه نماید.

4-    پس از مراجعه به تحصیلات تکمیلی و ارائه مدارک مربوطه، در صورت تکمیل بودن مدارک، دانشجو از تحصیلات تکمیلی به دفتر معاونت پژوهشی برای تعیین داوران معرفی میگردد.

5-    پس از تعیین داوران توسط معاونت پژوهشی، دانشجو مجددا به تحصیلات تکمیلی مراجعه و پس از امضاء مسئول تحصیلات تکمیلی جهت تایپ فرمهای داوری به دبیرخانه ارجاع داده می شود.

6-    دانشجو میبایست پس از تایپ فرمهای داوری،آنها را از دبیرخانه دریافت و برای امضاء فرمها به دفتر معاونت پژوهشی مراجعه نماید و پس از اخذ امضاء از ایشان مجددا جهت مهر و ثبت شماره به دبیرخانه مراجعه کند. در نهایت دانشجو دو فرم داوری امضاء شده در دست دارد که هر فرم متعلق به یک داور است که نام هر داور در بالای هر فرم تایپ شده است. هر کدام از فرم های داوری به همراه یک نسخه پایان نامه فنری شده به داوران (داور داخلی و داور خارجی) تحویل می نماید.

7-   پس از انجام این مراحل و تحویل پایان نامه و فرم داوری به داوران داخلی و خارجی، دانشجو باید با داوران خود در تماس باشد و پس از گذشت حداکثر یک هفته، درصورتی که پایان نامه مورد تأیید داوران قرار گیرد، هر داور فرم مربوطه را تأیید و امضاء می نمایند و این فرم های تأییدشده باید توسط دانشجو یا استادان داور به تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود که هماهنگی نحوه تحویل این فرم به تحصیلات تکمیلی باید بین دانشجو و استادان داور انجام شود. توجه:درصورتی که از نظر هرکدام از داوران پایان نامه دانشجو مورد تأیید قرار نگیرد، دانشجو ملزم به انجام اصلاحات خواسته شده توسط داوران می باشد و فقط زمانی که داوران فرم ارزیابی داوری را تأیید نمایند، دانشجو اجازه ادامه روال امور مربوط به دفاع را دارد.

8-   پس از تحویل فرمهای داوری تأیید شده به تحصیلات تکمیلی، دانشجو باید با استادان مربوط به جلسه دفاع خود، یعنی هر سه استاد: راهنما، داور داخلی و داور خارجی تماس گرفته و تاریخ دفاع خود را که باید بین روزهای اداری شنبه تا چهارشنبه و فقط در ساعات اداری یعنی از 8 صبح تا 2 بعدازظهر باشد، هماهنگ نموده و در اسرع وقت به اطلاع دفتر تحصیلات تکمیلی برساند. درواقع در این مرحله ثبت نام دانشجو برای هماهنگی روز دفاع با دفتر تحصیلات تکمیلی انجام می شود. دانشجو موظف است بین یک هفته تا یک روز قبل از تاریخ برگزاری دفاع، فرمهای مربوط به جلسه دفاع را که در سایت دانشگاه در همان قسمت مربوط به تحصیلات تکمیلی، گزینه فرمها موجود است، دانلود نموده و به طریقی که قبلا در مورد فرمهای آمادگی دفاع توضیح داده شد، قسمت های مربوطه را تایپ و سپس همه آنها را بر اساس فرم راهنمای پرینت به تعداد خواسته شده پرینت نماید و به شیوه ای که در فرم آماده سازی فرمهای جلسه دفاع توضیح داده شده، آنها را مرتب کرده ، درون پوشه دکمه دار رنگی مربوط به هر رشته قرار داده و بین یک هفته تا یک روز قبل از دفاع به تحصیلات تکمیلی مراجعه نماید که پس از بررسی، ادامه امور اداری مربوط به این فرمها تا قبل از جلسه دفاع انجام شود.

توجه: درصورتی که دانشجو حداکثر تا یک روز قبل از جلسه دفاع نسبت به انجام امور اداری فرمهای جلسه دفاع اقدام ننموده باشد، جلسه دفاع دانشجو لغو خواهد شد.

جلسه دفاع