تعداد بازدید: 2661    تاریخ انتشار: 1394/10/28   

 

برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94

ردیف

روز وتاریخ

 انتخاب واحد

ورودی

جنسیت

رشته های تحصیلی

1

یک شنبه

4/11/94

92 و ماقبل آن

برادران

وخواهران

کلیه رشته های تحصیلی

2

دوشنبه

5/11/94

 

93

برادران

وخواهران

کلیه رشته های تحصیلی

3

سه شنبه

6/11/94

94

برادران

وخواهران

کلیه رشته های تحصیلی

4

چهارشنبه

7/11/94

کلیه ورودی ها

برادران و

خواهران

کلیه رشته های تحصیلی

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مطابق تاریخ های فوق صورت می گیرد  

شروع کلاسهای نیمسال دوم 95-94دوشنبه  10/11/94 پایان کلاس ها  13/3/95 می باشد

شروع امتحانات نیمسال دوم 95-94

17 خرداد ماه می باشد

حذف و اضافه 18/11/94 لغایت 19/11/94 می باشد .

 
 
تقویم آموزشی