تعداد بازدید: 5778    تاریخ انتشار: 1395/12/03   

 

  دانشکده فنی ومهندسی

    دانشکده علوم انسانی

   مهندسي كامپيوتر

حـسابداري

  مهندسي برق

   حـــــــقوق

  مهندسي عمران

   علوم تربیتی

  مهندسي معماری

گروه زبان و ادبیات

  مهندسي مکانیک

تربیت بدنی و علوم ورزشی

  علوم پایه

 روانشناسی

 

گروه معارف

هیات علمی